Ang Larawan ng Banal Na Awa

Noong 1931, nagpakita ang ating Panginoon kay St. Faustina sa isang pangitain. Nakita niya si Hesus na nakasuot ng puting damit na nakataas ang kanang kamay bilang pagpapala. Ang kanyang kaliwang kamay ay hinahawakan ang Kanyang damit sa lugar ng Puso, kung saan lumabas ang dalawang malalaking sinag, ang isa ay pula at ang isa … Read more

Is Visita Iglesia is the same as the “Seven Pilgrim Churches of Rome”?

The practice of visiting seven Christian Churches in Rome, also known as the “Seven Pilgrim Churches of Rome,”. It dates back to the early Christian period, although the specific origin and exact date are unclear. The tradition is believed to have started in the Middle Ages as a form of pilgrimage, with the seven churches … Read more