Ang Larawan ng Banal Na Awa

Noong 1931, nagpakita ang ating Panginoon kay St. Faustina sa isang pangitain. Nakita niya si Hesus na nakasuot ng puting damit na nakataas ang kanang kamay bilang pagpapala. Ang kanyang kaliwang kamay ay hinahawakan ang Kanyang damit sa lugar ng Puso, kung saan lumabas ang dalawang malalaking sinag, ang isa ay pula at ang isa ay maputla. Tinitigan niya ang Panginoon sa katahimikan, ang kanyang kaluluwa ay puno ng sindak, ngunit din ng malaking kagalakan. Sinabi sa kanya ni Jesus: 

Kulayan ang isang imahe ayon sa huwaran na nakikita mo, na may lagda: “Jesus, I Trust In You” Ipinapangako ko na ang kaluluwang magpupuri sa larawang ito ay hindi mamamatay. Nangangako rin ako ng tagumpay laban sa [nito] mga kaaway na narito na sa lupa, lalo na sa oras ng kamatayan. Ako Mismo ang magtatanggol dito bilang Aking sariling kaluwalhatian ( Diary , 47, 48). Nag-aalok ako sa mga tao ng isang sisidlan kung saan sila ay patuloy na darating para sa mga biyaya sa bukal ng awa. Ang sisidlang iyon ay ang larawang ito na may lagda: Hesus, nagtitiwala ako sa Iyo (327). Nais kong igalang ang imaheng ito, una sa iyong kapilya, at [pagkatapos] sa buong mundo (47). 

Sa kahilingan ng kanyang espirituwal na direktor, tinanong ni St. Faustina ang Panginoon tungkol sa kahulugan ng mga sinag sa imahe. Narinig niya ang mga salitang ito bilang tugon: 

Ang dalawang sinag ay nagpapahiwatig ng Dugo at Tubig. Ang maputlang sinag ay kumakatawan sa Tubig na ginagawang matuwid ang mga kaluluwa. Ang pulang sinag ay kumakatawan sa Dugo na siyang buhay ng mga kaluluwa. Ang dalawang sinag na ito ay lumabas mula sa kaibuturan ng Aking magiliw na awa nang ang Aking naghihirap na Puso ay binuksan ng isang sibat sa Krus. Mapalad ang tatahan sa kanilang kanlungan, sapagkat ang matuwid na kamay ng Diyos ay hindi makakahawak sa kanya (299). Sa pamamagitan ng larawang ito ay magbibigay ako ng maraming grasya sa mga kaluluwa. Ito ay upang maging isang paalala ng mga hinihingi ng Aking awa, dahil kahit na ang pinakamatibay na pananampalataya ay walang pakinabang kung walang gawa (742).

Ang mga salitang ito ay nagpapahiwatig na ang Larawan ay kumakatawan sa mga biyaya ng Banal na Awa na ibinuhos sa mundo, lalo na sa pamamagitan ng Binyag at Eukaristiya. 

Maraming iba’t ibang bersyon ng larawang ito ang naipinta, ngunit nilinaw ng ating Panginoon na ang pagpipinta mismo ay hindi ang mahalaga. Nang unang makita ni St. Faustina ang orihinal na imahe na ipinipinta sa ilalim ng kanyang direksyon, siya ay umiyak sa pagkabigo at nagreklamo kay Hesus: “Sino ang magpinta sa Iyo na kasingganda Mo?” (313).

Bilang sagot, narinig niya ang mga salitang ito: “Hindi sa kagandahan ng kulay, ni sa brush ay nakasalalay ang kadakilaan ng imaheng ito, ngunit sa Aking biyaya” (313).

Kaya, kahit anong bersyon ng imahe ang gusto natin, makatitiyak tayo na ito ay sasakyan ng biyaya ng Diyos kung ito ay igagalang nang may pagtitiwala sa Kanyang awa.

Leave a Comment