Puede bang magbigay ng homilya ang isang Layko?

Ang homiliya sa panahon ng liturhiya ay karaniwang nakalaan para sa mga ordinadong klero, tulad ng mga pari o diakono. Ang mga lay pastoral coordinator, na madalas na kasangkot sa pastoral ministry at administration, ay hindi karaniwang awtorisado na maghatid ng homiliya sa Misa.

Ang homiliya ay itinuturing na isang paraan ng pangangaral na nagsasangkot ng interpretasyon ng Banal na Kasulatan at aplikasyon ng mga turo nito sa buhay ng kongregasyon. Ang gawaing ito ay karaniwang ipinagkatiwala sa mga tumanggap ng sakramento ng mga Banal na Ordinasyon, partikular sa mga diakono at mga pari. Bagama’t ang mga lay pastoral coordinator ay maaaring gumanap ng mahahalagang tungkulin sa iba pang aspeto ng liturhiya at pastoral na pangangalaga, ang paghahatid ng homiliya ay karaniwang hindi saklaw ng kanilang gawain.

Kung may mga partikular na pangyayari kung saan ang isang lay pastoral coordinator ay inaanyayahan na magsalita o magbigay ng pagninilay sa isang liturhiya, ito ay karaniwang naiiba sa homiliya at napapailalim sa pag-apruba at paggabay ng lokal na obispo o ng pari na responsable para sa parokya. Ang Simbahang Katoliko ay may ilang mga pamantayan at patnubay tungkol sa mga tungkulin at responsibilidad ng iba’t ibang indibidwal sa liturhiya, at ang mga ito ay karaniwang sinusunod upang mapanatili ang integridad ng pagdiriwang ng sakramento.

Ang dokumento na tumutugon sa pagbabawal ng mga layko na indibidwal, kabilang ang mga lay pastoral coordinator, na maghatid ng homiliya sa panahon ng liturhiya ay matatagpuan sa Code of Canon Law. Ang Canon Law ay isang hanay ng mga eklesiastikal na batas at regulasyon na namamahala sa Simbahang Katoliko. Ang nauugnay na canon sa bagay na ito ay matatagpuan sa Code of Canon Law ng Latin Church.

Ang Canon 767 ng Code of Canon Law ay nagsasaad:

“Sa mga anyo ng pangangaral, ang homiliya, na bahagi mismo ng liturhiya at nakalaan sa pari o diyakono, ay nangunguna; sa homiliya ang mga misteryo ng pananampalataya at mga pamantayan ng buhay Kristiyano ay dapat ipaliwanag mula sa sagradong teksto. sa panahon ng liturhikal na taon.”

Code ng Canon 767

Reference: Gospel Reflection by a Layperson? | EWTN

Leave a Comment