perugino1 the_last1 vatican1 vatican2

Isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid, “Abel, pumunta tayo sa bukid.” Sumama naman ito, ngunit pagdating nila sa bukid ay pinatay ni Cain si Abel. Tinanong ni Yahweh si Cain, “Nasaan ang kapatid mong si Abel?” Sumagot siya, “Hindi ko alam. Bakit, ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid?”

At sinabi ni Yahweh, “Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid, at humihingi ng katarungan. Sinusumpa kita ngayon, at hindi mo na maaaring bungkalin ang lupa dahil dumanak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka mag-aani; wala kang matitirhan at magiging lagalag ka sa daigdig.”

"Napakabigat namang parusa ito!” sabi ni Cain kay Yahweh. “Ngayong pinapalayas mo ako sa lupaing ito upang malayo sa iyong paningin, at maglagalag sa daigdig, papatayin ako ng sinumang makakakita sa akin.”

“Hindi,” sagot ni Yahweh. “Paparusahan ng pitong ibayo ang sinumang papatay sa iyo.” Kaya't nilagyan ni Yahweh ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sinuman na ito'y hindi dapat patayin. Iniwan ni Cain si Yahweh at tumira siya sa lupain ng Nod, isang lugar sa silangan ng Eden.

Malinaw sa bibliya ang parusa ni Cain sa pagpatay nya sa kanyang kapatid. Hindi na maaring magbungkal ng lupa si Cain at kung magbungkal man sya, hindi sya makaka ani. Isinumpa sya at wala siyang titirhan at magiging palaboy. Ang ibig sabihin, ipinagkait ng Diyos sa kanya ang kaluwalhatian bagkus kahirapan. Sa simpleng usapang pamilya, nawala ang kanyang mana at wala sya ay pinalayas na.

Hindi kamatayan ang kaparusahang sa kanyang kasalanang pagpatay.

Natakot si Cain hindi dahil sa pinalayas siya ng Diyos kundi dahil baka patayin naman siya bilang ganti at o hustisya sa pagpatay nya sa kanyang kapatid.

Samakatuwid, hindi pagpatay ang hustisya sa sinumang magkasala. Ang nakakakilabot ay ang parusa sa sinumang mag pagpataw ng kamatayan bilang hustisya o paghihiganti kay cain.

Paparusahan ng Diyos ang sinumang pumatay kay Cain! Estado man o Indibidwal.

 

Login Form